Vymezení pojmů 

Obchodní podmínky (Nákupní řád) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

Prodávající: Zdeněk Havelka, Žlutická 31, 323 00 Plzeň, provozovna - Lobezská 41, 326 00 Plzeň 

telefon : +420 377 429 509

e-mail : info@zarizujemese.cz, info@elemontplzen.cz

IČO: 61760986 

Platnost 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího, s platností od 1.1.2014. 

Všeobecná ustanovení
Kupující provedením objednávky uznává obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást. 

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a dle specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího. 

Předmět smlouvy 
Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží) a případné související poplatky (dopravné, recyklační poplatky apod.). Rozměry, váhy, technické informace, ceny, barevná provedení a ostatní údaje uvedené v katalozích, prospektech a jiných propagačních materiálech prodávajícího jsou přejaty od dodavatelů a odpovídají nabízenému zboží. 

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v souladu se specifikací, nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným v dané době na území ČR. 

Místo plnění 
Místem plnění je sídlo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen uhradit plnou kupní cenu a prokázat svoji totožnost v souladu s údaji při objednání zboží v elektronickém obchodě prodávajícího. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím, je odebírající osoba povinna důvěryhodným způsobem prokázat oprávnění k převzetí zboží ve prospěch kupujícího. 

Objednání zboží, uzavření smlouvy 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. 

Prodávající má právo neuzavřít nebo zrušit kupní smlouvu v případě zjevné chyby v uvedené ceně zboží, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. 

Ceny a platby 
Ceny uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání a jsou uváděny v náhledech včetně DPH nebo dvojí - bez DPH a s DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů. Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním plné kupní ceny za každou samostatnou dílčí dodávku na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z částky včas nezaplacené výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do plné úhrady kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je možné pouze po jeho plném zaplacení, pokud není předem dohodnuto jinak. K ceně zboží je vždy připočítána cena dopravy do místa určení, pokud není dohodnuto jinak. 

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). 
Možné způsoby úhrad zboží a jejich ceny: 
a) dobírkou 
b) bankovním převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře nebo potvrzení o připsání platby na účet prodávajícího

Jestliže celková cena objednávky přesáhne 10000,-Kč bez DPH, zašle prodávající kupujícímu zálohovou fakturu ve výši 50% celkové ceny objednávky bez DPH, kterou kupující uhradí bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo v hotovosti. Pokud tak kupující neučiní v daném termínu, bude objednávka považována za neplatnou. 

Skladba cen 
1. K ceně za jednotlivé dodávky v objemu do 6.000,-Kč včetně DPH, je připočtena cena dopravy závislá na velikosti a váze dodávky, dle aktuálního ceníku přepravce. Při ceně dodávky vyšší než 6.000,-Kč s DPH včetně, hradí cenu dopravy prodávající. 
2. Poplatky za likvidaci historického elektrozařízení budou připočteny k ceně za jednotlivé dodávky v případě, že budou účtovány také ze strany dodavatelů. Společnost Ekolamp, s.r.o., jejíž náplní činnosti je m.j. správa výběru poplatků na likvidaci historického elektrozařízení pro skupinu oboru svítidel a světelných zdrojů, stanovila sazby poplatku na likvidaci historického elektrozařízení. 

Tyto sazby jsou od 01.07.2007 stanoveny takto: 
Světelné zdroje 7 Kč/ks včetně DPH 
Svítidla 10 Kč/ks včetně DPH 

Vedle výše uvedených sazeb mohou existovat i jiné sazby poplatku na likvidaci historického elektrozařízení pro skupinu svítidel a světelných zdrojů. Jedná se jednak o případy, kdy svítidlo spadající mezi povinné výrobky obsahuje také světelné zdroje na které se rovněž vztahuje poplatek. V takovém případě je cena tvořena součtem ceny poplatku za likvidaci svítidla a počtem osazených světelných zdrojů podléhajících poplatku vynásobených sazbou. Například poplatek na likvidaci historického elektrozařízení bude u svítidla 10 Kč a toto svítidlo bude osazeno 2 kusy zářivkových trubic á 7 Kč/ks, kde výsledná cena bude: 10 + 2*7 = 24Kč včetně DPH 21%. 

Dále existují případy sazeb, které se týkají výrobců a dovozců, kteří nejsou členy kolektivního systému EKOLAMP. Nečlenové kolektivního systému Ekolamp si sazby na likvidaci historického elektrozařízení stanovují individuálně. 

Dodací lhůta 
Dodací lhůta je uvedena u každého zboží, jako obvyklá dodací lhůta. Tato se může u některých dodavatelů měnit v závislosti na celkové ceně objednávky bez DPH nebo ročním období (obvykle 12 a 8 měsíc kalendářního roku a jejich přechody). O těchto skutečnostech je vždy kupující informován předem a pokud nepřijme jinou dodací lhůtu nebo příplatek za expresní dodávku, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy. 
Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí nebo potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající je expedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

V případě zálohové platby začíná dodací lhůta běžet okamžikem připsání zálohy na účet prodávajícího, nebo osobním převzetím zálohy v hotovosti. 

Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. 

Dopravní podmínky 
Možné způsoby doručení zásilky: 
a) přepravce
b) osobní převzetí zboží 
c) expresní doprava - prodávajícího - za příplatek 


Doporučujeme u doručovací adresy vyplnit nepovinné kontakty - telefon (mobilní) a e-mail, dopravce na uvedené kontakty zasílá informace o doručování.
Přeprava zboží se řídí přepravními podmínkami dopravce. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít a sepsat s doručujícím protokol! 

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v zásilce. 

Záruka na zboží a reklamace 
Záruční lhůty jsou uváděny u každé položky internetového obchodu prodávajícího. 
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. 
Záruka se vztahuje na nekompletnost výrobku, výrobní vady dodávaného zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze a instalaci. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně. 

V záruční lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
• bezplatné odstranění vady opravou
• přiměřenou slevu z kupní ceny
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní (včetně např. návodu k použití).
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce vady, musí tyto skutečnosti uplatnit vždy písemně, bez zbytečného odkladu přímo u dopravce. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího. 

Kupující může u prodávajícího uplatnit reklamaci nejpozději do konce uvedené záruční lhůty od převzetí zboží, podle svého požadavku má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové části bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Ujištění o prohlášení o shodě 
Ujišťujeme, že námi dodávané stanovené výrobky jsou v souladu s ust.§13,zák.22/98 Sb. 

Vrácení zboží 
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodů. 
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zašle celou částku na kupujícím udaný účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po převzetí vráceného zboží. 
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: 
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno v internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že přijímá veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky respektuje uvedenou výši ceny objednaného zboží včetně případných expedičních, dopravních a jiných uvedených nákladů. 

Odeslanou objednávkou - kupní smlouvou - je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem v platném znění v době uzavření kupní smlouvy.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Nové produkty